Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Finanse i podatki
Deklaracja na podatek od nieruchomości Finanse i podatki
Deklaracja na podatek od środków transportowych Finanse i podatki
Deklaracja na podatek rolny Finanse i podatki
Oświadczenie udziału w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego na 2024 r Ochrona środowiska i rolnictwo
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego Planowanie przestrzenne i geodezja
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Przedsiębiorcy
Użyczenie pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów zmieszanych (pozostałych po segregacji) Gospodarka odpadami komunalnymi
Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa, znakowania w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w roku 2024” Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły Oświata i sport
Wniosek o dowóz dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły Oświata i sport
Wniosek o nadanie numeru PESEL Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o nadanie/zmianę nazwy drodze/obiektu Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia Oświata i sport
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Jaktorów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Jaktorów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o użyczenie kompostownika Gospodarka odpadami komunalnymi
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorcy
Wniosek o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie przedsiębiorcy do/z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Przedsiębiorcy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o wydanie gminnej karty dużej rodziny Oświata i sport
Wniosek o wydanie informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenia pomocniczego urzędowych dokumentów Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego Finanse i podatki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Finanse i podatki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców (posiadanie gruntów położonych na terenie Gminy Jaktorów) Finanse i podatki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne i geodezja
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Gospodarka komunalna
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie rasy uznawanej za agresywną Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Przedsiębiorcy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej) Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Gospodarka komunalna
Wniosek o wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową Przedsiębiorcy
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego w drodzy decyzji administracyjnej Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Przedsiębiorcy
Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka Oświata i sport
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne i geodezja
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) Ochrona środowiska i rolnictwo
Zgłoszenie o złomie/wywrocie drzew(a)/krzewów(u) Ochrona środowiska i rolnictwo
Zgłoszenie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny Gospodarka odpadami komunalnymi
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczpospolitej Polskiej Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona środowiska i rolnictwo