Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie przedsiębiorcy do/z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji dostępny na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155, który stanowi jednocześnie wniosek o zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG.

Załączniki (wszystkie dostępne są na ww. stronie internetowej):

 • w przypadku więcej niż 9 rodzajów działalności gospodarczej (PKD 2007) wypełnia się Część CEIDG-RD wykonywania działalności gospodarczej;
 • w przypadku posiadania dodatkowych miejsc wykonywania działalności  wypełnia się Część CEIDG-MW dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
 • w przypadku prowadzenia więcej niż jednej spółki cywilnej wypełnia się Część CEIDG-S.C. jako informacja o udziale w spółkach cywilnych;
 • w przypadku więcej niż 2 rachunków bankowych wypełnia się Część CEIDG-RB jako informacja o rachunkach bankowych;
 • w przypadku więcej niż 1 pełnomocnictwa wypełnia się Część CEIDG – PN jako informacja o udzielonych pełnomocnictwach;
 • w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego wypełnia się Część – ZS jako informacja o jego ustanowieniu.

Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy (w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną podpisanie wniosku lub korespondencji podpisem zaufanym).


Komórka organizacyjna

Referat gospodarki komunalnej i spraw społecznych

Bezpośredni kontakt do osoby obsługującej przedsiębiorców:
Marek Rosiak
tel. 46 854 51 18
e-mail: marek.rosiak@jaktorow.pl


Opłaty

Za czynności związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej nie pobiera się opłat.


Termin i sposób realizacji

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można złożyć w dowolnie wybranym Urzędzie Miasta/Gminy w Polsce.