Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) – jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika.  
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • (Nieobowiązkowo). Określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych.
 • (Nieobowiązkowo). Inne załączniki – w przypadku zaznaczenia pola należy podać nazwy załączników.)

Komórka organizacyjna

Referacie planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

Opłata skarbowa   - za udzielenie pełnomocnictwa–17zł

Opłatę można wnieść w kasie  w urzędzie gminy lub przelewem Na konto nr:   28 1240 3350 1111 0000 3540 2132


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o Opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2142 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Formularz ma zastosowanie na różnych etapach przygotowywania lub obowiązywania wszystkich aktów planowania przestrzennego, tj.:planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, audytu krajobrazowego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Za pomocą tego samego wzoru dokumentu można złożyć: wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, uwagę do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego, wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego, wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego.
Wzór wypełnienia formularza oraz materiały instruktażowe pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego