Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 • Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych).
 • Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym dla podmiotów nierealizujące zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych – jeżeli wykażą interes prawny.
 • 17 zł opłaty skarbowej w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 t.j.)
 • Ustawa z 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 167, poz.60.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1604)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 319).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia danych wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów. Odwołanie jest możliwe tylko w przypadku udostępnienia danych jednostkowych, nie dotyczy udostępnienia danych z dokumentacji dowodowych.