Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • Artykuły od 92 do 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.). 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów (Dz. U. 2004 roku Nr 268 poz. 2663).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Jaktorów przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 93 ust. 4 powołanej wyżej ustawy O gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości można dokonać zgodnie:

 • z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • z warunkami określonymi w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy;
 • powodując wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, położonej na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne (lub wykorzystywanych na cele rolne i leśne) wydzielanej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, dla regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami lub wydzielenie gruntu pod drogę wewnętrzną;
 • zabudowanej, a proponowany podział powoduje podział budynku;
 • pozostającego w niesprzeczności z przepisami odrębnymi.