Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Oryginał potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.
 • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
 • Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy.
 • Jeżeli sprostowanie następuje na podstawie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego wnioskodawca dołącza oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 39 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.)

Termin i sposób realizacji

 • Wnioski o sprostowanie załatwiane są bez zbędnej zwłoki; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
 • Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 • Z wnioskiem można wystąpić osobiście do USC, który przechowuje akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Jaktorowie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba, której dotyczy akt stanu cywilnego lub jej przedstawiciel ustawowy,
 • osoba, która wykaże interes prawny (po okazaniu dokumentu wykazującego interes prawny),
 • prokurator.