Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • 1 egzemplarz odbitki z kopii mapy zasadniczej działki objętej wnioskiem, z naniesionymi budynkami z podaniem ich funkcji (w tym należy podać funkcję obecną i zamierzony sposób użytkowania budynku /obiektów którego wniosek dotyczy).
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Referacie planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Termin realizacji wynosi 7 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz. 682 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 2142 z późn. zm.)
 • Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany telefonicznie.