Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat gospodarki komunalnej i spraw społecznych

Bezpośredni kontakt do osoby obsługującej przedsiębiorców:
Marek Rosiak
tel. 46 854 51 18
e-mail: marek.rosiak@jaktorow.pl


Opłaty

 • Opłata za udzielenie licencji od każdego pojazdu wynosi:
  • 200 zł za okres od 2 do 15 lat,
  • 250 zł za okres od 15 do 30 lat,
  • 300 zł za okres od 30 do 50 lat.
 • W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.
 • Za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis.
 • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
 • Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany  licencji pobiera się opłatę
 • w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Licencji udziela się lub odmawia jej udzielenia w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Odwołanie na decyzję o odmowie wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową należy składać w terminie 14 dnia od dnia doręczenia stronie decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, położonego przy ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów.


Dodatkowe informacje, uwagi

Odbiór licencji w Urzędzie Gminy Jaktorów osobiście przez wnioskodawcę.