Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • Usługa nadania numeru PESEL jest bezpłatna.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

 • Niezwłocznie z chwilą złożenia wniosku.
 • Urząd wydaje powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2023 r. poz. 497z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
   

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dla dzieci urodzonych na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały lub czasowy w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji ludności, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;
 • organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
 • organ wydający polski dokument tożsamości - w stosunku do osób, o których mowa w art.7 ust.1 pkt.2 ustawy o ewidencji ludności;
 • organ wydający dowód osobisty - w stosunku do osób, o których mowa w art.7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ewidencji ludności;
 • organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy - w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1-3.