Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat gospodarki odpadami komunalnymi


Opłaty

Nie wymaga opłat.


Termin i sposób realizacji

Zniżka naliczana jest właścicielowi nieruchomości, na postawie złożonego przez niego zgłoszenia na okres na jaki zostały wydane gminne Karty Dużej Rodziny.

Termin naliczenia zniżki w ciągu 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.


Podstawa prawna

  • Uchwała Nr XL/245/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013 roku w  sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Rodzinom posiadającym gminną Kartę Dużej rodziny przysługuje:

  • 30% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci,  
  • 50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.