Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Jaktorów


Opłaty

 • Od informacji nieprzetworzonych nie pobiera się opłaty.
 • Od informacji przetworzonych może zostać naliczona opłata zgodnie z kosztami materiałów i czasu pracy niezbędnymi do jej przygotowania.

Termin i sposób realizacji

 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 • W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.