Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek składany jest osobiście w dowolnym urzędzie gminy oraz przez Internet – dla osób, które posiadają Profil Zaufany.

Jeśli nastąpiła utrata dowodu osobistego wydanego po 4 marca 2019 r. (tzw. e-dowodu), można zgłosić zawieszenie dowodu osobistego. Procedurę znajduje zastosowanie w przypadku, gdy jest szansa, że dowód się znajdzie w trakcie 14 dni jego zawieszenia. Należy wtedy wypełnić również:

Zawieszenie e-dowodu osobistego może nastąpić na 14 dni. Po upływie tego czasie, jeżeli nadal dowód się nie znajdzie i nie zostanie odwieszony, to dowód zostanie automatycznie unieważniony.
Zawieszony dowód osobisty jest czasowo nieważny; nie można go używać w czasie zawieszenia, zawieszone zostają wszystkie wgrane do niego certyfikaty i sam dowód.

Odwieszenie dowodu osobistego pozwoli na ponowne korzystanie z dowodu, gdy ten się odnajdzie.


Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 t.j.).
 • Ustawa z 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 167, poz.60.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 • Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej oraz posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał tego zgłoszenia pisemnie, za pomocą poczty–  zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.