Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie.
 • Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy (w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną podpisanie wniosku lub korespondencji podpisem zaufanym).
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

 • Termin - niezwłocznie. 
 • Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania   administracyjnego. 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.