Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dla osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany:


Komórka organizacyjna

Referat finansowy


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.). 
 • Począwszy od 2023 roku na terenie Gminy Jaktorów obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone w uchwale nr LXII/456/2022.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Za jakie pojazdy płacimy podatek od środków transportowych?

 • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;
 • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • Autobusy.

 

Kto jest podatnikiem?

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Kiedy muszę złożyć deklaracje?

Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani:

 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany na terenie RP, a w przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego na terenie RP – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 

Kiedy muszę zapłacić podatek?

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
  • do dnia 15 września danego roku - II rata;
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku?

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej.

 

Sprzedałem pojazd, czy nadal płacę podatek?

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został zbyty bądź na stałe wyrejestrowany. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.