Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku mapa ewidencyjna, pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali1:2000, w postaci:
  • a. elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
  • b. papierowej.
 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
 • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania tereni oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
 • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
 • Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 200 6. o opłacie skarbowej) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takie opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

Komórka organizacyjna

Referat planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

 • 598 zł za wydanie decyzji, (zwolnieni z obowiązku opłaty są właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu, którego dotyczy wniosek)
 • 56 zł za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Dwa miesiące od daty złożenia wniosku nie wliczając terminu procedury uzgadniania warunków zabudowy z innymi organami, procedury odwoławczej i terminów przewidzianych na zawiadomienie stron, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, termin ten wynosi 21dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wezwanie do uiszczenia należnej opłaty skarbowej wysyła się na podstawie art. 64 § 2 Kpa przed rozpatrzeniem podania.

 • Decyzje o warunkach zabudowy albo ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.