Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie o złomie/wywrocie drzew(a)/krzewów(u)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek

 • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

 • Dokumentacja fotograficzna.

 • W przypadku wyznaczenia pełnomocnika – pełnomocnictwo: oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.


Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Nie wymaga opłaty.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.). Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Wydanie zgody wydawane jest po dokonaniu oględzin ze strony urzędnika zajmującego się sprawą. Czas dokonywania oględzin zależny jest od danej sytuacji i możliwości czasowych urzędnika.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody:

 • wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

 • złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.