Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Jaktorów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W przypadku osób fizycznych:

 

W przypadku przedsiębiorców, gdy budynek na który ubiega się o udzielnie dotacji wykorzystywany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez tego wnioskodawcę:

 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Jaktorów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy w Jaktorowie kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • Informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 ze zm.) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania.
 • Informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Nie wymaga opłaty.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.). Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

 • Wnioski o udzielenie dotacji można składać do dnia 30 sierpnia każdego roku budżetowego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy w Jaktorowie.
 • Dotacje celowe udzielne są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Jaktorów w danym roku budżetowym.
 • W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, dotacje udzielane będą z uwzględnieniem daty wpływu wniosków do Urzędu Gminy w Jaktorowie.
 • Złożone wnioski, które zostały zawieszone z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na dany rok budżetowy zapisanych w Uchwale Budżetowej Gminy, będą rozpatrywane z chwilą uruchomienia kolejnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku. W takim przypadku nie jest wymagane powtórne złożenie wniosku przez wnioskodawcę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53 poz. 311).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743).
 • Uchwała Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r.w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wysokość dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w Gminie Jaktorów wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł.
 • Wnioskodawca przy realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła objętego wnioskiem o dotacje z budżetu Gminy Jaktorów może korzystać z innych bezzwrotnych środków zewnętrznych, jednakże dotacja udzielona przez Gminę wraz ze środkami bezzwrotnymi otrzymanymi z innych źródeł nie może przekraczać 100% wartości kosztów kwalifikowanych.
 • Piec można kupić dopiero po podpisaniu umowy z gminą.
 • Jeśli budowane było przyłącze gazowe do domu - faktura tytułem opłaty przyłączeniowej z gazowni też musi być wystawiona po dniu podpisania umowy z gminą.