Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Mapa do celów projektowych lub mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczoną trasą urządzeń objętych wnioskiem
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej).
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Referat gospodarki komunalnej i spraw społecznych


Opłaty

 • Nie wymaga opłaty.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.). Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 • Ustawa z dnia 16 listopda 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.