Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela lokalu w oryginale (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna).
 • Dowód osobisty lub paszport (w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną podpisanie wniosku lub korespondencji podpisem zaufanym)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej).

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga opłaty.

W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.)


Termin i sposób realizacji

Termin – niezwłocznie,  jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego  - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w ciągu 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 • Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 • Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym  na piśmie po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 • W przypadku dzieci urodzonych za granicą – po dokonaniu transkrypcji aktu urodzenia – rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu stałego.
 • Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 • Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.