Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Dla wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

lub

dla wypisu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów 

Dodatkowo:

 • Aktualna mapa z oznaczeniem działek objętych wnioskiem
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Referacie planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

od wypisu:

 • 30 zł do 5 stron
 • 50 zł powyżej 5 stron

od wyrysu:

 • 20zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 jednak nie więcej niż 200zł.

 

 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

14 dni od daty złożenia wniosku.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2142 z późn. zm.);
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

O terminie odbioru dokumentu wnioskodawca jest informowany telefonicznie.