Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Jaktorów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Jaktorów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 • Dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła podmiotowi uprawnionemu do odbioru i zagospodarowania odpadów.
 • Faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (o ile zapłata już nastąpiła) związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła.
 • Informacje o rodzaju, sprawności i mocy zainstalowanego źródła ciepła, dane techniczne (dokumentacja techniczna lub instrukcja dla instalatorów, lub certyfikat/świadectwo).
 • Protokół odbioru zrealizowanej inwestycji dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie w tym zakresie uprawnienia.
 • Zaświadczenie wydane przez kominiarza.
 • Dokumentacja fotograficzna zainstalowanego nowego źródła ciepła.

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Nie wymaga opłaty.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.). Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Podstawę rozliczenia dotacji stanowi wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji złożony przez wnioskodawcę do Wójta Gminy w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji inwestycji, jednak nie później niż do 30 listopada roku, w którym dotacja została przyznana.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53 poz. 311).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743).
 • Uchwała Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wysokość dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w Gminie Jaktorów wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł.
 • Wnioskodawca przy realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła objętego wnioskiem o dotacje z budżetu Gminy Jaktorów może korzystać z innych bezzwrotnych środków zewnętrznych, jednakże dotacja udzielona przez Gminę wraz ze środkami bezzwrotnymi otrzymanymi z innych źródeł nie może przekraczać 100% wartości kosztów kwalifikowanych.
 • Piec można kupić dopiero po podpisaniu umowy z gminą.
 • Jeśli budowane było przyłącze gazowe do domu - faktura tytułem opłaty przyłączeniowej z gazowni też musi być wystawiona po dniu podpisania umowy z gminą.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym wniosku o wypłatę dotacji i nieusunięciu ich w wyznaczonym terminie lub niezrealizowaniu inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w umowie, Wójt Gminy Jaktorów odmawia wypłaty dotacji, informując o tym wnioskodawcę na piśmie z podaniem przyczyn.
 • Po zatwierdzeniu rozliczenia zwraca się wnioskodawcy oryginały dokumentów.