Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Zgoda na wycinkę drzew i krzewów wyrażona przez każdego ze wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości bądź właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
 • Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w punkcie 2 nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
  • Spółdzielnię Mieszkaniową;
  • Wspólnotę Mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa;
  • użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w/w punkcie 3.
 • Mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości.
 • Przy kolizji z budowanym lub projektowanym budynkiem/inwestycją - decyzja o pozwoleniu na budowę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przepisu nie stosuje się jeśli inwestycja jest celu publicznego. 
 • Projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych  rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację  przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska lub
  • przesadzenia drzewa ub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, którzy mają obowiązek w sposób zwyczajowo przyjęty informować członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów jest wolny od opłat.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów. 
W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; 
 • § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Na wniosku o wycięcie drzew/krzewów rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu działek.
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących:
 • w pasach drogowych
 • w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych
 • w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych
 • na terenach należących do Parafii (np. teren cmentarza)
 • w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

wniosek należy kierować do Zarządców tych terenów.

 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie działek leśnych - wniosek należy kierować do Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Daleka 11 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.
 • O terminie odbioru decyzji wnioskodawca poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie.
 • Usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia powoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary administracyjnej (art. 88 ustawy o ochronie przyrody).