Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Indywidualny wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – w przypadku Rejestru Dowodów Osobistych. Wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest sformalizowany. Wystarczy, aby zawierał: wskazanie osoby, od której pochodzi. Zasadne jest przy tym, aby poza imieniem i nazwiskiem, wniosek uwzględniał również numer PESEL Wnioskodawcy, gdyż daje to pewność właściwej identyfikacji Pytającego w rejestrze i umożliwia wydanie zaświadczenia bez uprzedniego wzywania o dodatkowe dane; adres Wnioskodawcy; zakres danych, jakie zaświadczenie powinno zawierać (zaświadczenie może stanowić pełny odpis przetworzonych danych Wnioskodawcy, bądź zawierać jedynie kilka żądanych informacji).
 • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej).
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.

Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych zawierające pełny lub w określonym zakresie odpis danych osobowych Wnioskodawcy.