Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Wykaz stron postępowania z podaniem adresów.
 • Kopia mapy z zaznaczonym odcinkiem (odcinkami) granicy wnioskowanej do rozgraniczenia.
 • Propozycja wskazania geodety do dokonania czynności rozgraniczeniowych.

Komórka organizacyjna

Referat planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

Ostateczne załatwienie sprawy uzależnione jest od przebiegu i wyniku rozprawy granicznej przeprowadzonej przez upoważnionego uprawnionego geodetę. Ostateczna decyzja wydawana jest niezwłocznie po dostarczeniu dokumentacji rozgraniczeniowej. 


Podstawa prawna

 • Artykuły od 29 do 39, ustawy z dnia 17 maja 1989 roku  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku - W sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 roku, Nr 45, poz. 453).
   

Tryb odwoławczy

 • Od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, nie przysługuje zażalenie.
 • Od merytorycznej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości wydanej na mocy art. 33 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r -  Prawo geodezyjne i kartograficzne, stronie niezadowolonej z ustalenia przebiegu granic(y) przysługuje prawo żądania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi.
 • Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli doszło do zawarcia ugody granicznej przed geodetą – nie przysługuje prawo odwołania.
 • Z chwilą przekazania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości do sądu, merytoryczna decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości traci swoją moc i przestaje obowiązywać.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje upoważniony przez Wójta geodeta uprawniony.
 • Ugoda zawarta przed geodetą w trakcie ustalania przebiegu granic, ma moc ugody sądowej.
 • Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub (i) akt ugody.
 • Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, upoważniony przez Wójta geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego spokojnego posiadania dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje Wójtowi.