Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
 • W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).
 • Potwierdzenie pisemne dotyczące gotowości odbioru przez stacje zlewne nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Umowa dot czystości pojazdów asenizacyjnych, tj.  dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów, pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych do prowadzonej działalności w tym zakresie.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Referat ochrony środowiska i rolnictwa


Opłaty

 • 107 zł za udzielenie zezwolenia
 • 53,50 zł za zmianę zezwolenia
 • 17 zł opłaty skarbowej w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.)


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
 • Uchwała Nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia  26 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jaktorów.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów. 
W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; 
 • § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Do uzyskania zezwolenia zobligowany jest podmiot gospodarczy, który zamierza świadczyć usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jaktorów.
 • Zezwolenia w drodze decyzji udziela Wójt, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
 • Do wywozu nieczystości ciekłych należy stosować sprzęt, który jest szczelny, czysty, sprawnie działający oraz oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi
 • Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w uchwale Nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010 roku, zgodnie z art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.