Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca dane o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska – 4 egzemplarze.
 • Zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji o planowanym przedsięwzięciu.
 • Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
 • Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 4 egzemplarze.
 • Zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych informacji raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia w wysokości 205 zł.

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • 205 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Terminy przewidziane w KPA oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów. 
W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; 
 • § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Decyzje wydaje się dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1  i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, przed uzyskaniem decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 w/w ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku może zwrócić się z zapytaniem odnośnie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji może zwrócić się z zapytaniem o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a Wnioskodawcy,  który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.