Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie
 • Mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości.
 • Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie wymaga się jeżeli obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów jest wolny od opłat.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Do 21 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów. 
W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 • § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Na wniosku o wycięcie drzew/krzewów rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu działek.
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących:
 • w pasach drogowych
 • w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych
 • w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych
 • na terenach należących do Parafii (np. teren cmentarza)
 • w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wniosek należy kierować do Zarządców tych terenów.
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie działek leśnych - wniosek należy kierować do Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Daleka 11 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 • W przypadku drzew/krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wniosek należy kierować do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa.
 • O terminie odbioru decyzji wnioskodawca poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie.
 • Usunięcie drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia powoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary administracyjnej (art. 88 ustawy o ochronie przyrody).