Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o nadanie/zmianę nazwy drodze/obiektu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki nieruchomościami gminnymi


Opłaty

Bez opłat.


Termin i sposób realizacji

Termin realizacji wniosku uzależniony jest od przeprowadzenia czynności wymaganych procedurami i przepisami prawa, w tym:

 • zgromadzenia wymaganych dokumentów,
 • podjęcia uchwały przez Radę Gminy,
 • publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Procedura:

 • Zainteresowani mieszkańcy składają wniosek, zgodnie z wytycznymi.
 • Weryfikacja wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych przez Referat merytoryczny. Wnioski zweryfikowane jako niespełniające wymogów formalnych nie są dalej rozpatrywane do czasu uzupełnienia wniosku.
 • Zaopiniowanie wniosku spełniającego wymogi formalne przez właściwe komisje rady gminy. Wniosek negatywnie zaopiniowany nie jest dalej rozpatrywany.
 • Przygotowanie projektu uchwały przez Referat merytoryczny dla pozytywnie zaopiniowanego wniosku.
 • Przekazanie projektu uchwały Wójtowi do przedstawienia Radzie Gminy.
 • Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania/zmiany nazwy.
 • Podjęta uchwała ogłaszana jest w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.
 • Niezwłocznie po wejściu w życie uchwały podejmuje się działania celem oznakowania ulicy/placu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami i wprowadza nową nazwę do właściwej ewidencji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wspólne wytyczne dla proponowanych nazw:

 • W danym regionie nazewnictwo powinno mieć jednolity charakter tzn. nazwa powinna nawiązywać do nazw występujących w otoczeniu lub cech charakterystycznych okolicy lub ulicy.
 • Nazwy nie mogą się powtarzać z już istniejącymi na terenie gminy Jaktorów.
 • Nazwy upamiętniające osoby/wydarzenia należy uzasadnić.

Wytyczne dla dróg wewnętrznych/prywatnych:

 • Wniosek składają zgodnie wszyscy współwłaściciele drogi wewnętrznej.