Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał do wglądu).
 • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) (oryginał do wglądu).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwić wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Referat gospodarki komunalnej i spraw społecznych

Bezpośredni kontakt do osoby obsługującej przedsiębiorców:
Marek Rosiak
tel. 46 854 51 18
e-mail: marek.rosiak@jaktorow.pl


Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
 • 525 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa).
 • 2100 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia roku następnego:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak wyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie nie krótszym niż 7 dnia od doręczenia wezwania zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście lub wysłany za pomocą wyznaczonego operatora publicznego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Uchwała Nr LIV/417/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jaktorów. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie na decyzję Wójta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie położonego przy ul. Obozowej 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów.

Zażalenie na postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie położonego przy ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może dopełnić jeszcze tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

 W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep) wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata, a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.

Zezwolenia, o których mowa wyżej organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.