Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego w drodzy decyzji administracyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadza się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Jeżeli jednak, pomimo wyprowadzki osoba nie wymeldowała się z pobytu stałego lub czasowego, z wnioskiem o wymeldowanie może wystąpić ten, kto jest właścicielem danego mieszkania czy domu, lub posiada inny dokument potwierdzający jego prawo do lokalu lub nieruchomości (np. najem, przydział itp.).

Na podstawie wniosku (napisanego przez wnioskodawcę) urząd podejmie postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego decyzją administracyjną może złożyć:

 • właściciel lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu,
 • pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, lub  inny dokument);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji;
 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy nie możesz osobiście brać udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i do reprezentowania siebie wyznaczasz pełnomocnika
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga opłaty.

W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.)


Termin i sposób realizacji

Termin - niezwłocznie.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:

 • oględziny lokalu,
 • przesłuchania stron i świadków,
 • rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.

Ważne!
W przypadku osoby nieobecnej (nie zostało ustalone miejsce jej przebywania) oraz osoby niezdolnej do czynności prawnych, zostanie skierowany do sądu wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnej.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi