Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.
 • Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Komórka organizacyjna

Referat oświaty, kultury zdrowia i sportu


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Informacja o objęciu dziecka dowozem do i ze szkoły, przedszkola, ośrodka w okresie do końca roku szkolnego jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 800 z późn. zm.) - art. 32 ust. 6, art. 39. ust. 4.


Tryb odwoławczy

Negatywne rozstrzygnięcie wniosku może zostać zaskarżone w trybie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.:  Dz. U z 2023 r. poz. 1634).


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek należy składać do dnia 15 sierpnia roku, w którym rozpoczyna się rok szkolny, w czasie którego dziecko będzie objęte dowozem.