Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla obywateli polskich

lub

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla obcokrajowców

Uwaga
Do wniosku należy dołączyć dokument, który potwierdza miejsce stałego zamieszkania osoby wnioskującej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Ułatwi to organowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na przykład: akt własności lub umowa najmu mieszkania; umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon) w której są dane osoby; oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi, że osoba stale przebywa w jego lokalu, oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą.


Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Opłata nie jest wymagana.


Termin i sposób realizacji

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku rozbieżności danych we wniosku złożonym o ujęcie w części B Centralnego Rejestru Wyborców (dotyczy obcokrajowców) z danymi w rejestrze PESEL wójt/burmistrz/prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 t. j. z późń. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1495)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późń. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z uzasadnieniem i aktami sprawy. Wójt może niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za bezzasadną.

Sąd rozpoznaję skargę o której mowa wyżej w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie , która wniosła skargę, oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.


Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

 

 • Centralny Rejestr Wyborców służy m.in. do sporządzania spisów wyborców, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz ustalania liczby wyborców.
 • W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
 • Centralny Rejestr Wyborców składa się z części A oraz części B. W części A gromadzi się dane obywateli polskich którym przysługuje prawo wybierania, dane osób które ukończyły 17 lat, dane osób niemających prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego oraz informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych. W części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
 • Zgodnie z art. 5 Kodeksu wyborczego przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń z instytucji/organizacji.
 • Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.
 • Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców umożliwia się wgląd do rejestru wyborców w zakresie danych określonych w art. 18a §1 i 3 dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ważne:

 • Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w urzędzie gminy na terenie której zamieszkują.
 • Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.
 • Osoby ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku.
 • W przypadku gdy w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada nadanego numeru PESEL, w celu jego nadania uzupełnia we wniosku dodatkowe dane wymagane do nadania numeru PESEL.

Kogo dotyczy
Obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.