Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy Jaktorów wyznaczył termin na złożenie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do Urzędu Gminy w Jaktorowie w terminie do dnia 29 marca 2024r.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
 • Ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  (Dz. U. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1485).
   

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Jaktorów będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu posiadania zbiornika na nieczystości płynne. 
 • W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
 • Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wskazanych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy (zobowiązanie pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi) podlega karze grzywny. Ponadto ma obowiązek zawarcia umowy z podmiotem opróżniającym zbiorniki bezodpływowe/przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadającym zezwolenie na prowadzenie tej działalności na terenie Gminy Jaktorów oraz okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłaty za te usługi podczas kontroli lub na wezwanie urzędu.
 • Za niewykonanie obowiązków grozi kara do 5 000,00 zł.
 • Osoby, które złożyły już niniejsze zgłoszenie do Urzędu Gminy Jaktorów nie mają obowiązku ponownego zgłaszania, chyba, że nastąpiła zmiana danych zawartych w zgłoszeniu. Wówczas właściciel jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.