Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Decyzja lokalizacyjna wydana przez zarządcę drogi.
 • Opinia ZUD z mapą.
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót lub schemat zabezpieczenia robót - jeśli nie wymagany projekt organizacji ruchu.
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej).
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Referat gospodarki komunalnej i spraw społecznych

 


Opłaty

 • Nie wymaga opłaty.
 • 17 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.). Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
 • Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - zmieniona uchwałami: nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., nr XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r., nr LXII/1677/2018 z dnia 1 marca 2018 r., nr XXIV/675/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz nr LXXIV/2468/2022 z 15 grudnia 2022 r.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.