Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 •  
 • Wniosek
 • Potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.

Z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy w następującej formie:


Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 38 zł za wydanie zaświadczenia
 • 17 zł opłaty skarbowej w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.) podając w tytule rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy.


Termin i sposób realizacji

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.
 • Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych Urzędzie Stanu Cywilnego i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Jaktorowie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne 6 miesięcy.
 • Wydruk zaświadczenia w postaci elektronicznej nie ma mocy dokumentu. Zaświadczenia w formie elektronicznej mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywane.
 • Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania go może, po złożeniu stosownego wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego, otrzymać urzędowe tłumaczenie zaświadczenia sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Koszt urzędowego tłumaczenia wynosi 17 zł.
 • Tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.