Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

lub

 • Dowód osobisty lub paszport (w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną podpisanie wniosku lub korespondencji podpisem zaufanym)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga opłaty.

W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Jeżeli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia w wysokości 17,00 zł.

Płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Termin – niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów  i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego: "Zameldowanie na pobyt stały" lub formularza "Zameldowanie na pobyt czasowy". Osoba, która wyjeżdża za granicę z zamiarem stałego tam pobytu dokonuje "Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej".