Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.


Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • złożenie sprawozdania w wymaganym terminie jest wolne od opłat
 • w poniższych przypadkach przewidziane są kary pieniężne:
  • od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostało przekazane nierzetelne i zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania
  • od 500 zł do 5000 zł jeżeli sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostało przekazane nierzetelne i nie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;
  • 300 zł za każdy dzień opóźnienia, jeżeli podmiot przekazuje sprawozdanie po terminie, nie więcej jednak niż za 90 dni;
  • od 1000 zł do 10000 zł jeżeli podmiot dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe, za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

Termin i sposób realizacji

Sprawozdanie jest przekazywane Wójtowi Gminy Jaktorów w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy, czyli:

 • za I kwartał - w terminie do 30 kwietnia
 • za II kwartał - w terminie do 31 lipca
 • za III kwartał - w terminie do 31 października
 • za IV kwartał - w terminie do 31 stycznia

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaktorów.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, z którą podpisał umowę.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością wynikającą z prawa miejscowego (Regulamin) w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.