Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

 • 22 zł za odpis skrócony i wielojęzyczny
 • 33 zł za odpis zupełny
 • lub bez opłaty jeśli jest zwolniony na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Termin i sposób realizacji

Odpisy aktów stanu cywilnego, której zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.

Odpisy nie przeniesione do RSC wydawane są w ciągu 10 dni roboczych, jeśli zostały sporządzone poza USC Jaktorów i w ciągu 7 dni roboczych, jeśli zostały sporządzone w USC Jaktorów.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • wstępny (rodzic, dziadek, babcia),
 • zstępny (dziecko, wnuk),
 • rodzeństwo,
 • małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy,
 • osoba, która wykaże interes prawny (po okazaniu dokumentu wykazującego interes prawny),
 • opiekun,
 • sąd, prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wydruk odpisu w postaci elektronicznej nie ma mocy dokumentu. Odpisy w formie elektronicznej mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywane.

Jeśli odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu ma być przedłożony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania odpisu aktu  może, po złożeniu stosownego wniosku w usc, otrzymać urzędowe tłumaczenie odpisu aktu  sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Koszt urzędowego tłumaczenia – 17 zł.