Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Opłaty

 • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
  • przekazanie informacji nastąpiło ustnie, 
  • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. 
 • Opłata pobierana jest za:
  • wyszukanie informacji, 
  • przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (skanowanie dokumentów, sporządzanie kopii dokumentów lub danych w danym formacie w formie wydruku lub kserokopii, za każdy informatyczny nośnik danych), 
  • przesłanie kopii dokumentów lub danych. 

Szczegółowe stawki opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesłanie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Płatne w kasie urzędu lub na konto nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.).


Termin i sposób realizacji

Informacja o środowisku będzie udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności przedłużenia załatwienia sprawy.

Informacja o środowisku i jego ochronie może zostać przekazana:

 • ustnie,
 • poprzez wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
 • poprzez umożliwienie sporządzenia kopii,
 • poprzez przesłanie kopii dokumentów lub danych przez organ.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764);
 • Ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  (Dz. U. poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1485).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji stronie przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Wójta Gminy Jaktorów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Bez pisemnego wniosku zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko udostępnia się:

 • informację niewymagającą wyszukania,
 • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia

Organ administracji może, w drodze decyzji, odmówić dostępu do informacji, gdy:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, 
 • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny. 

Ponadto art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określa katalog informacji, które nie podlegają udostępnieniu. Organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli, m.in.:

 • udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, 
 • informacje dotyczą:  
  • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania; 
  • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa; 
  • danych osobowych dotyczących osób trzecich jeśli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych; 
  • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu; 
  • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska; 
  • Informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, jeśli udostępnienie tych informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną i został złożony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępnienia.