Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Referacie Spraw Obywatelskich


Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga opłaty.

W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr 28 1240 3350 1111 0000 3540 2132 (Bank PEKAO S.A.)


Termin i sposób realizacji

Termin – niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Możesz też złożyć wniosek przez Internet
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając powyższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) albo formularz znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl. Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszeń wyjazdu, o których mowa wyżej, dokonuje się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego, w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.