Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Aktualne zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły.
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym będzie dowożone dziecko wraz z ubezpieczeniem.

Komórka organizacyjna

Referat oświaty, kultury zdrowia i sportu


Opłaty

Nie wymaga opłaty.


Termin i sposób realizacji

Zawarcie umowy między Wójtem a rodzicami w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, tzn. od złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 800 z późn. zm.) - art. 39a.
 • Uchwała Nr LXV/469/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. Woj. Maz. z 2023 poz.2289)

Tryb odwoławczy

Negatywne rozstrzygnięcie wniosku może zostać zaskarżone w trybie art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.:  Dz. U z 2023 r. poz. 1634).


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek należy składać do dnia 15 sierpnia roku, w którym rozpoczyna się rok szkolny, w czasie którego dziecko będzie dowożone przez rodziców.