Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja na podatek leśny Finanse i podatki
Deklaracja na podatek od nieruchomości Finanse i podatki
Deklaracja na podatek od środków transportowych Finanse i podatki
Deklaracja na podatek rolny Finanse i podatki
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie Ochrona środowiska i rolnictwo
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych Finanse i podatki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców (posiadanie gruntów położonych na terenie Gminy Jaktorów) Finanse i podatki
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Gospodarka komunalna
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Przedsiębiorcy
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Gospodarka komunalna
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne i geodezja
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) Ochrona środowiska i rolnictwo
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona środowiska i rolnictwo