Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jaktorów

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania


Urząd Gminy w Jaktorowie
ul. Warszawska 2
96-313 Jaktorów

Rodzaj nieruchomości

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / adres siedziby / adres korespondencyjny

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Dane deklaracji

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH


KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jaktorów, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@jaktorow.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania sprostowania (poprawiania) i usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w zakresie danych kontaktowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest obowiązkowe (z wyjątkiem danych kontaktowych – dane fakultatywne). Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji sprawy.

Objaśnienia:

  1. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością.
  2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla każdej nieruchomości.
  3. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaktorów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę należy uiszczać z góry do 15 maja każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy.
    Opłatę uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji bez wezwania ze strony urzędu.